Ochrona danych osobowych

1. ZAWARTOŚĆ I CEL DOKUMENTU

1.1.W niniejszym dokumencie zawarte są informacje dotyczące ochrony danych osobistych osób odwiedzających portal internetowy www.tikaro.pl – naszych klientów oraz osób zainteresowanych naszymi produktami i usługami.

1.2 Celem dokumentu jest zaznajomienie Państwa z przysługującymi prawami oraz klarowne przedstawienie informacji o tym, w jaki sposób dane osobowe będą przetwarzane.

1.3. Zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119), a także z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których te dane dotyczą, informujemy Państwa w zakresie administrowania i przetwarzania danych osobowych.

1.4. Zawartość dokumentu, którą znajdą Państwo w kolejnych punktach:

           1. Zawartość i cel dokumentu
           2. Administrator danych osobowych – kim jesteśmy i jak można z nami się skontaktować?
           3. Jakie dane osobowe przetwarzamy oraz w jaki sposób je pozyskujemy?
           4. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe, przez jaki okres oraz jakie są nasze uprawnienia w tym zakresie?
           5. Informacja o Państwa prawach w zakresie ochrony danych osobowych
           6. Inne ważne informacje związane z Państwa prawami

2. Administrator danych osobowych – kim jesteśmy i jak można z nami się skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych, jest Prezes Zarządu AG FOODS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym (43-392 Międzyrzecze Górne 380) zwanym dalej AG FOODS.

Prosimy się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat.pl@agfoods.eu, tel.: 338158040, ewentualnie na adres pocztowy: AG FOODS Spółka z o.o., 43-392 Międzyrzecze Górne 380.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy oraz w jaki sposób je pozyskujemy?

3.1. Przetwarzamy dane, które Państwo sami nam udostępnią. W konkretnych przypadkach może chodzić o udostępnienie danych poprzez wypełnienie jednego z formularzy na stronie internetowej, wprowadzenie danych do założonego konta użytkownika na naszej stronie, udostępnienie danych przy przygotowaniu dokumentów oraz powiązanych dokumentów związanych z realizacją umowy (tj. w związku z dostawą towaru, wykonaniem usługi), podczas kontaktu osobistego, telefonicznie, pisemnie, mailowo lub innymi środkami komunikacji elektronicznej (wiadomości SMS, aplikacje Skype, FB Messenger).

3.2. Przetwarzamy również dane, które sami udostępniacie w Internecie, zwłaszcza w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn) oraz dane z rejestrów handlowych ((zwłaszcza pod kątem wprowadzenia lub kontroli Państwa danych identyfikacyjnych do umowy).

3.3. W przypadku gdy przy przetwarzaniu niektórych danych osobowych wymagana będzie Państwa zgoda, dane te zgodnie z zamierzeniem będziemy przetwarzać dopiero po uzyskaniu Państwa zgody.

3.4. W zasadzie dane udostępniają nam Państwo dobrowolnie, niemniej w niektórych przypadkach bez udostępnionych danych osobowych nie bylibyśmy w stanie dostarczyć zamówionego towaru (np. jeżeli paczka ma trafić na konkretny adres, którego Państwo nie podali). Dane niezbędne udostępnią nam Państwo wyłącznie w przypadkach, gdy tak wymaga aktualnie obowiązujące prawo.

3.5. Dane osobowe mogą należeć do kategorii „standardowe dane osobowe “, bądź mogą należeć do specjalnej kategorii, tj. dane wrażliwe, gdzie ich sposób przetwarzania jest ściśle określony przez przepisy prawa.

3.6. Standardowe dane osobowe, które przetwarzamy:

Imię, nazwisko, tytuł, adres, NIP, numer telefonu, e-mail, adres IP, cookies, informacje o zamówionych produktach i usługach, zdjęcia z naszych spotkań/akcji, w których Państwo uczestniczyli, nagrania wideo z tych akcji.

3.7. Nie przetwarzamy żadnych danych należących do kategorii specjalnych.

4. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe, przez jaki okres oraz jakie są nasze uprawnienia w tym zakresie?

4.1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem umowy oraz pełnienia umownych obowiązków

Aby możliwe było zawarcie z Państwem umowy, dostarczenie zamówionych produktów oraz prowadzenie z Państwem powiązanej z tym komunikacji przetwarzamy następujące dane osobowe: Imię, nazwisko, tytuł, adres, NIP, numer telefonu, e-mail.

Uprawnieniem prawnym dla przetwarzania tych danych osobowych jest bezpośrednio pełnienie obowiązków wynikających z zawartej umowy pomiędzy Państwem a nami. Takim obowiązkiem jest np. dostarczenie zamówionego towaru. Należy nadmienić, że niekoniecznie musi to być umowa w klasycznej, drukowanej formie z własnoręcznym podpisem. Może to być także np. umowa zawarta ustnie, telefonicznie lub poprzez wypełnienie i odesłanie formularza zamówieniowego na naszym portalu internetowym wraz z naszym potwierdzeniem takiego zamówienia.

W powyższym celu dane osobowe przetwarzamy na czas trwania relacji umownej między nami. Po ukończeniu relacji umownej niektóre dane osobowe mogą być nadal przechowywane celem pełnienia zobowiązań prawnych lub w celu „prawnie uzasadnionego interesu “o którym informacje znajdą Państwo w dalszej części dokumentu.

4.2. Przetwarzanie danych osobowych celem pełnienia zobowiązań wynikających z księgowych, podatkowych oraz innych przepisów prawnych.

Abyśmy byli w stanie pełnić zobowiązania wynikające z aktualnych przepisów prawnych, zwłaszcza w obszarach: księgowości, prawa podatkowego oraz archiwizacji, przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, tytuł, adres, NIP, REGON.

Okres, przez który dane są przetwarzane jest stanowiony odpowiednimi przepisami prawa, które nam przetwarzanie danych osobowych nakazuje.

4.3. Przetwarzanie danych osobowych w celu prawnie uzasadnionych interesów – naszych lub osób trzecich

Prawnie uzasadniony interes może przedstawiać cały szereg sytuacji. Dlatego poniżej informujemy, w jakim celu dane osobowe przetwarzamy:

· Prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona i zabezpieczenie naszych praw i roszczeń prawnych, zwłaszcza wynikających z zawartych umów lub wyrządzonych szkód. W tym celu dane osobowe przetwarzamy przez okres 4 lat od ukończenia naszej umownej współpracy lub od naszego ostatniego kontaktu, jeżeli do zawarcia umowy nie doszło. Termin ten jest stanowiony ze względu na terminy przedawnienia roszczeń – w przypadku powstania roszczenia sądowego możemy nie być natychmiast informowani o jego powstaniu. W tym celu archiwizowane są dane z umów wraz z naszą wzajemną komunikacją.

· Prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni. Celem przesyłania wiadomości handlowych przetwarzać będziemy następujące dane naszych klientów: imię, nazwisko, adres, e-mail. Z przesyłania informacji handlowych mogą Państwo zawsze w łatwy sposób zrezygnować klikając na odnośnik w wiadomości e-mail. W przypadku, gdy do przesyłania informacji o nowościach korzystać będziemy z klasycznej, drukowanej formy, lub wykorzystywać będziemy środki komunikacji telefonicznej i elektronicznej (Skype, Messenger) uszanujemy decyzję, jeżeli poinformują nas Państwo, że nie życzą sobie dalszego kontaktu.

4.4. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie Państwa zgody

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przesyłania naszej oferty produktowej. Do przetwarzania danych w tym celu zgody od Państwa będziemy potrzebować wyłącznie w przypadku, gdy nie są Państwo naszym klientem. Jeżeli oprócz tego udzielą nam Państwo dodatkowej zgody, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać także w celu przesyłania ofert usług lub produktów naszych partnerów handlowych.

Przed tym niż nam Państwo udzielą zgody, będziemy dokładnie Państwa informować jakie dane i do jakiego celu Państwa dane będziemy przetwarzać. Swoją zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać. Dane, których przetwarzanie służy prawnie uzasadnionym interesom będziemy przetwarzać także po odwołaniu Państwa zgody, ponieważ w tych konkretnych celach Państwa zgoda nie jest niezbędna.

4.5. Udostępnienie danych osobowych stronom trzecim

Państwa dane osobowe służą nam jedynie do prawidłowej realizacji transakcji pomiędzy naszymi firmami i obejmują wszystkie możliwe czynności z tym związane, w tym także m.in. przy posiłkowaniu się przy tej realizacji podmiotami wspierającym nas w zakresie np. przewozu (firmy kurierskie, spedytorskie), płatności (banki, instytucje finansowe), księgowości, podatków, windykacji i innych. Dane nie będą przekazywane innym niewspółpracującym z nami w tym zakresie podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. organy kontrolne).

5. Informacja o Państwa prawach w zakresie ochrony danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z tych uprawnień można skorzystać, gdy:

Możecie Państwo prawo wnieść skargę w związku z niewłaściwym przetwarzaniem przez nas tych danych osobowych do organu nadzorczego (kontrolnego), którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Inne ważne informacje związane z Państwa prawami

6.1. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z nami poprzez adres e-mail: info@tikaro.pl. Przesłaniem wiadomości na wskazany e-mail lub poprzez przesłanie wniosku na adres, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego dokumentu mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw, o których mowa w pkt. 5 niniejszego dokumentu. Pragniemy jednak poinformować, iż celem skontrolowania czy wniosek napłynął na Państwa żądanie możemy się z Państwem jeszcze skontaktować i złożony wniosek zautoryzować. Dotyczy to także komunikacji w formie telefonicznej.

6.2. Aktualne brzmienie dokumentu znajduje się zawsze na stronie internetowej www.tikaro.pl. Treść niniejszego dokumentu jest ważna od 16.11.2020.