Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo, bez podawania przyczyny, do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w zakresie określonym dla umów zawartych na odległość, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować o tym fakcie Sprzedawcę poprzez złożenie jednoznacznego pisemnego oświadczenia w sposób, który umożliwi zapoznanie się z nim przez Sprzedawcę - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na Adres zwrotu (Przesyłkownia.pl, ID: 99050299, Mostowa 4, 43–400 Cieszyn) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Produkty. Gwarancja może zostać udzielona przez producenta, importera lub dystrybutora. W takim przypadku do Kupującego wraz z Produktem przesyłane są dokumenty gwarancyjne wystawione przez gwaranta. 
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania zamawianych Towarów wolnych od wad, co nie dotyczy jednak wad, o których Kupujący został poinformowany przed zawarciem umowy sprzedaży (jeżeli przedmiotem transakcji jest Produkt uszkodzony mechanicznie lub posiadający inną wadę, informacja w tym zakresie podawana jest przez Sprzedawcę w opisie Produktu). Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu wad rzeczy sprzedanej (niezgodności Produktu z umową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady) wyłącznie w przypadku, gdy Klient jest Konsumentem. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 6. Zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało co najmniej: imię i nazwisko Klienta (gdy jest to osoba fizyczna) lub firmę (gdy Klientem jest przedsiębiorca), adres, określenie żądania Klienta, wskazanie okoliczności (w tym datę jej stwierdzenia/wystąpienia), w związku z którymi wnoszona jest reklamacja (wskazanie na czym polega wada Produktu), a także żądanie Klienta w związku z wadą towaru i jego podpis (w przypadku reklamacji wnoszonej drogą pisemną).
 7. Reklamacja będzie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, przy czym odpowiedź zostanie przekazana w takiej samej formie jak została ona złożona, w terminie nie później niż 14 dni od dnia jej złożenia.  Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. W przypadku, gdy z ustosunkowania się przez Sprzedawcę do zgłoszonej reklamacji wyniknie, że celowym jest odesłanie Produktu do Sprzedawcy lub gdy do wykonania uprawnień Klienta będącego Konsumentem wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient proszony jest o przesyłanie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy (adres do wysyłki: Przesyłkownia.pl, ID: 99050299, Mostowa 4, 43–400 Cieszyn). Obowiązki Sprzedawcy wynikające z wad Towaru oraz związane z postępowaniem reklamacyjnym określone są przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku Towaru zamontowanego lub jeżeli ze względu na rodzaj Towaru jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione – uprawnienia i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego m.in. w zakresie dostarczania towaru, demontażu, regulują przepisy Kodeksu cywilnego.