Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy TIKARO, dostępny pod adresem internetowym www.tikaro.pl, prowadzony jest przez AG FOODS Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym (43-392 Międzyrzecze Górne 380) wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000047763, Regon: 072323201 Nr rejestrowy GIOŚ: E0016787W, o kapitale zakładowym 50.000 zł, kapitał w pełni opłacony.

      2.   Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 1. Konsument - każda osoba fizyczna zdefiniowana w art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, niewiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Sprzedawca - AG FOODS Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym (43-392 Międzyrzecze Górne 380) wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000047763, Regon: 072323201 Nr rejestrowy GIOŚ: E0016787W, o kapitale zakładowym 50.000 zł, kapitał w pełni opłacony.
 2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.tikaro.pl
 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto - konto klienta w Sklepie, w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 14. Adres zwrotu: Przesyłkownia.pl, ID: 99050299, Mostowa 4, 43–400 Cieszyn
 15. Adres reklamacji: Przesyłkownia.pl, ID: 99050299, Mostowa 4, 43–400 Cieszyn

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Międzyrzecze Górne 380, 43-392 Międzyrzecze Górne
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@tikaro.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 33 815 80 40 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 (koszt połączenia zgodnie z cennikiem operatora, z którego usług korzysta Klient)
 4. Numer faxu Sprzedawcy: 33 815 80 47 (koszt połączenia zgodnie z cennikiem operatora, z którego usług korzysta Klient).
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Opera, Firefox, Microsoft Edge,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię oraz nazwisko, adres zamieszkania i/lub dostawy, kod pocztowy oraz miejscowość, adres e-mail oraz numer telefonu. Dodatkowo może zostać wskazana nazwa firmy wraz z numerem NIP oraz adres siedziby i/lub dostawy.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz wprowadzić dane nabywcy towaru, jeżeli dane te są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

Składając w ten sposób zamówienie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury sprzedaży.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. Przesyłka kurierska,
 2. Przesyłka kurierska za pobraniem,
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. Płatność za pobraniem
 2. Płatności elektroniczne (płatność bankowa, płatność kartą, „szybki przelew”)

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy, kosztów dostawy, czasów dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu w zakładce „dostawa i płatność”.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej informację Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 1. płatności elektronicznych (o których mowa w § 8 pkt 2b), Klient obowiązany jest do dokonania płatności bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 1. Zamówiony produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia następnego w którym uznano rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. W momencie wysyłki produktów Sprzedający wystawia każdorazowo na rzecz Klienta fakturę sprzedaży, dokumentującą sprzedaż towaru. Dokument ten jest podstawą do ewentualnej reklamacji.
 2. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski, która jest realizowana za pośrednictwem zewnętrznych firm kurierskich. Klient jest zobowiązany dokonać bezzwłocznego odbioru przesyłki w momencie dostawy w tym także, jeżeli ze względu na rodzaj Produktu wymagane jest użycie do rozładunku specjalistycznego sprzętu, to również dokonać rozładunku dostarczonych Produktów na swój koszt i własnym staraniem niezwłocznie po ich dostarczeniu. W trakcie odbioru Produktów Klient zobowiązany jest do ustalenia stanu przesyłki (w tym opakowania zewnętrznego) i przypadku zastrzeżeń co do stanu przesyłki/towaru zobowiązany jest sporządzić w obecności przewoźnika stosowny protokół. Czynności te winne być przeprowadzone przed potwierdzeniem obioru przesyłki przewoźnikowi, a zaniechanie tego przez Klienta i przyjęcie bez zastrzeżeń przesyłki może spowodować uniemożliwienie złożenia reklamacji z tytułu szkód wynikających z uszkodzeń w transporcie. Klient lub osoba przez niego upoważniona ma obowiązek potwierdzić odbiór Produktu na dokumencie przewozowym (liście przewozowym) lub innym stosownym dokumencie przedstawionym przez przewoźnika. W przypadku nie odebrania Produktów lub odmowy przyjęcia Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów powstałych w związku z opóźnieniem w odbiorze Produktu.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo, bez podawania przyczyny, do odstąpienia w terminie do 14 dni od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w zakresie określonym dla umów zawartych na odległość, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować o tym fakcie Sprzedawcę poprzez złożenie jednoznacznego pisemnego oświadczenia w sposób, który umożliwi zapoznanie się z nim przez Sprzedawcę - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Równocześnie poprzez złożenie takiego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klient upoważnia Sprzedawcę, w związku ze zwrotem produktów do wystawienia faktury korygującej dokonanej sprzedaży, bez jego podpisu.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na Adres zwrotu (Przesyłkownia.pl, ID: 99050299, Mostowa 4, 43–400 Cieszyn) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Oznacza to, że Konsument odstępując od umowy sprzedaży, powinien odesłać Produkt w stanie niezmienionym i powinien zrobić to z zachowaniem należytej staranności.

11. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Produkty. Gwarancja może zostać udzielona przez producenta, importera lub dystrybutora. W takim przypadku do Kupującego wraz z Produktem przesyłane są dokumenty gwarancyjne wystawione przez gwaranta. 
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania zamawianych Towarów wolnych od wad, co nie dotyczy jednak wad, o których Kupujący został poinformowany przed zawarciem umowy sprzedaży (jeżeli przedmiotem transakcji jest Produkt uszkodzony mechanicznie lub posiadający inną wadę, informacja w tym zakresie podawana jest przez Sprzedawcę w opisie Produktu). Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu wad rzeczy sprzedanej (niezgodności Produktu z umową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady) wyłącznie w przypadku, gdy Klient jest Konsumentem. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 6. Zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało co najmniej: imię i nazwisko Klienta (gdy jest to osoba fizyczna) lub firmę (gdy Klientem jest przedsiębiorca), adres, określenie żądania Klienta, wskazanie okoliczności (w tym datę jej stwierdzenia/wystąpienia), w związku z którymi wnoszona jest reklamacja (wskazanie na czym polega wada Produktu), a także żądanie Klienta w związku z wadą towaru i jego podpis (w przypadku reklamacji wnoszonej drogą pisemną).
 7. Reklamacja będzie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, przy czym odpowiedź zostanie przekazana w takiej samej formie jak została ona złożona, w terminie nie później niż 14 dni od dnia jej złożenia.  Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. W przypadku, gdy z ustosunkowania się przez Sprzedawcę do zgłoszonej reklamacji wyniknie, że celowym jest odesłanie Produktu do Sprzedawcy lub gdy do wykonania uprawnień Klienta będącego Konsumentem wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient proszony jest o przesyłanie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy (adres do wysyłki: Przesyłkownia.pl, ID: 99054565, Mostowa 4, 43–400 Cieszyn). Obowiązki Sprzedawcy wynikające z wad Towaru oraz związane z postępowaniem reklamacyjnym określone są przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku Towaru zamontowanego lub jeżeli ze względu na rodzaj Towaru jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione – uprawnienia i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego m.in. w zakresie dostarczania towaru, demontażu, regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klienta dokonującego zakupów Towarów znajdujących się w jego ofercie handlowej w Sklepie internetowym, które przetwarza w celu nawiązania, ukształtowania treści, wykonania, zmiany umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem tej platformy. Pełne dane administratora danych: AG FOODS Spółka z o.o., 43-392 Międzyrzecze Górne 380. Sprzedawca może wejść w posiadanie danych osobowych Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także w związku z dokonaną przez niego zapłatą za Produkt (dane identyfikujące, dane rachunku bankowego), które są przekazane przez pomiot obsługujący płatność lub podmiot prowadzący rachunek bankowy Klienta. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy sprzedaży, a niepodanie danych uniemożliwia należyte wykonywanie tejże umowy.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w związku z zawarciem za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży, w celu wykonania tych umów, w tym dokonania rozliczeń, rozpatrywania reklamacji dotyczących zakupionych przez Klienta Produktów oraz w związku z wykonywaniem przez Klienta prawa odstąpienia od umowy. Dane osobowe służą do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży i obejmują wszystkie możliwe czynności z tym związane, w tym także ich dalsze przekazywanie w celu realizacji umowy przez podmioty wspierające w tym zakresie np. przewozu (firmy kurierskie, spedytorskie, poczta), płatności (banki, instytucje finansowe), księgowości, podatków, windykacji i innych. Przetwarzanie danych może nastąpić także w celu marketingowym pod warunkiem, że Klient wyraził na to zgodę.
 3. Dane te nie będą przekazywane innym niewspółpracującym z nami w tym zakresie podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. organy kontrolne). Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy i może być konieczne w związku z korzystaniem przez Klienta z przysługujących mu uprawnień (np. złożenie reklamacji, złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy). Niepodanie danych uniemożliwia należyte wykonywanie umowy.
 4. Dokonywanie przez Sprzedawcę czynności przetwarzania danych osobowych obejmuje ich przechowywanie, dostęp, edycję, archiwizację, usuwanie. Przetwarzanie danych Klienta i czynności przetwarzania tych danych następuje na czas trwania umowy i spełnienia wszystkich z nią związanych świadczeń, a okres ich przechowywania jest określony w przepisach prawa, w tym prawa podatkowego i wynosi 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym zakończono wykonywanie umowy sprzedaży. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie realizacja zawartej umowy. Przetwarzanie danych może nastąpić także w celu marketingowym pod warunkiem, że Klient wyraził na to zgodę.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia w zakresie przewidzianym prawem, ograniczenia przetwarzania, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na swoją szczególną sytuację, w przypadku, gdy Sprzedawca przetwarza te dane dla wypełnienia swoich prawnie usprawiedliwionych celów, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 6. Przetwarzanie powierzonych i udostępnionych danych osobowych następuje zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) iRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania tych danych osobowych w celu realizacji usługi sprzedaży.
 9. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie powierzonych i udostępnionych danych osobowych niezgodnie z realizacją umowy, Ustawą, Rozporządzeniem lub z innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności za przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, modyfikację, nieuprawnione ujawnienie lub dopuszczenie do nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych w ramach wykonania umowy.
 11. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta o każdej okoliczności mającej lub mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych lub jego ochronę.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W zakresie nie unormowanym w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie zapisy ustanowione w Ogólnych Warunkach Umów (OWU) Sprzedającego, które są dostępne na jego stronie www.agfoods.eu/pl (zakładka: ‘do pobrania’), a także stosuje się pozostałe obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2021.